Ochrona danych

Oswiadczenie o ochronie danych

Cieszymy sie bardzo z zainteresowania nasza firma. Ochrona danych osobowych ma istotne znaczenie przy prowadzeniu spraw od Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1”. W zasadzie korzystanie ze stron internetowych Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1” jest mozliwe bez koniecznosci podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jesli jednak osoba, której dane dotycza, chcialaby korzystac ze specjalnych uslug naszej firmy poprzez nasza strone internetowa, wtedy przetwarzanie danych osobowych moze okazac sie konieczne. Jezeli zachodzi koniecznosc przetwarzania danych, a nie ma podstawy prawnej dla tego rodzaju dzialania, uzyskujemy generalnie zgode osoby, której dane dotycza.

Przetwarzanie danych osobowych takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotycza, odbywa sie zawsze zgodnie z ogólnym rozporzadzeniem o ochronie danych oraz w zgodzie z obowiazujacymi dla Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1” w danym kraju specyficznymi przepisami o ochronie danych. Poprzez niniejsze oswiadczenie o ochronie danych nasze przedsiebiorstwo pragnie przekazac do wiadomosci publicznej informacje, jaki jest charakter, zakres oraz cel zbieranych, uzywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Niniejsze oswiadczenie ma równiez na celu poinformowac osoby, których dane dotycza, o przyslugujacych im prawach.

Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1” jako odpowiedzialny za przetwarzanie administrator wdrozyl liczne srodki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia najskuteczniej ochrony danych osobowych, które sa przetwarzane za posrednictwem niniejszej strony internetowej. Internetowe przesyly danych moga jednak wykazywac luki w srodkach bezpieczenstwa, wiec absolutna ochrona nie moze byc zagwarantowana. Z tego wzgledu kazda osoba, której dane dotycza, moze nam przeslac dane osobowe w inny sposób, na przyklad telefonicznie.

1. Definicje.

Oswiadczenie o ochronie danych od Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1″ opiera sie na terminologii stosowanej przez ustawodawce Unii Europejskiej przy wydawaniu ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych (w skrócie „RODO”). Nasze oswiadczenie o ochronie danych powinno byc latwe do przeczytania i zrozumiale zarówno dla wszystkich, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. W tym celu chcielibysmy z wyprzedzeniem wyjasnic stosowana przez nas terminologie.

W niniejszym oswiadczeniu o ochronie danych stosujemy miedzy innymi nastepujace pojecia:

 • a) Dane osobowe.

  Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczace zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwane dalej „osoba, której dane dotycza”). Mozliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która mozna bezposrednio lub posrednio zidentyfikowac, w szczególnosci na podstawie identyfikatora takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden badz kilka szczególnych czynników okreslajacych fizyczna, fizjologiczna, genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub spoleczna tozsamosc osoby fizycznej.

 • b) Osoba, której dane dotycza.

  Osoba, której dane dotycza, to kazda zidentyfikowana lub mozliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe sa przetwarzane przez administratora.

 • c) Przetwarzanie.

  Przetwarzanie oznacza operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porzadkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przegladanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przeslanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostepnianie, dopasowywanie lub laczenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • d) Ograniczenie przetwarzania.

  Ograniczenie przetwarzania jest to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszlego przetwarzania.

 • e) Profilowanie.

  Profilowanie oznacza dowolna forme zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególnosci do analizy lub prognozy aspektów dotyczacych efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowan, wiarygodnosci, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania sie.

 • f) Pseudonimizacja.

  Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie mozna ich bylo juz przypisac konkretnej osobie, której dane dotycza, bez uzycia dodatkowych informacji, pod warunkiem ze takie dodatkowe informacje sa przechowywane osobno i sa objete srodkami technicznymi i organizacyjnymi uniemozliwiajacymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • g) Administrator.

  Administrator oznacza osobe fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostke lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jezeli cele i sposoby takiego przetwarzania sa okreslone w prawie Unii lub w prawie panstwa czlonkowskiego, to równiez w prawie Unii lub w prawie panstwa czlonkowskiego moze zostac wyznaczony administrator lub moga zostac okreslone konkretne kryteria jego wyznaczania.

 • h) Podmiot przetwarzajacy.

  Podmiot przetwarzajacy oznacza osobe fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostke lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 • i) Odbiorca.

  Odbiorca oznacza osobe fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostke lub inny podmiot, któremu ujawnia sie dane osobowe, niezaleznie od tego, czy jest strona trzecia. Organy publiczne, które moga otrzymywac dane osobowe w ramach konkretnego postepowania zgodnie z prawem Unii lub prawem panstwa czlonkowskiego, nie sa jednak uznawane za odbiorców.

 • j) Strona trzecia.

  Strona trzecia oznacza osobe fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostke lub podmiot inny niz osoba, której dane dotycza, administrator, podmiot przetwarzajacy czy osoby, które – z upowaznienia administratora lub podmiotu przetwarzajacego – moga przetwarzac dane osobowe.

 • k) Zgoda.

  Zgoda osoby, której dane dotycza oznacza kazde dobrowolne, konkretne, swiadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotycza, w formie oswiadczenia lub wyraznego dzialania potwierdzajacego, przyzwala na przetwarzanie dotyczacych jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora.

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych, pozostalych przepisów ustaw o ochronie danych obowiazujacych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów odnoszacych sie do ochrony danych jest:

Operator mieszkania wakacyjnego „Boćwinka 1”

Boćwinka 1
Marta i Andreas Lohmann
11-612 Kruklanki
Polska
Tel.: +48-73-4418848
E-mail:

3. Zbieranie danych i informacji o charakterze ogólnym.

Strona internetowa Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1” utrwala z kazdym wywolaniem strony internetowej przez osobe, której dane dotycza, lub przez system automatyczny szereg danych oraz informacji ogólnych. Wskazane dane i informacje ogólne sa przechowywane w rejestrze zdarzen (po ang. „log files”) w serwerze. Utrwalone moga zostac: (1) uzywane typy i wersje przegladarek (2) system operacyjny uzywany przez system dostepu (3) strona internetowa, z której system dostepu odsyla na nasza strone internetowa (tak zwane hiperlacze, po ang. „referrer”), (4) podstrony internetowe, do których kieruje system dostepu na naszej stronie internetowej, (5) data oraz godzina wejscia na strone internetowa, (6) adres protokolu internetowego (adres IP), (7) dostawce uslug internetowych systemu dostepu oraz (8) pozostale podobne dane i informacje, które sluza ochronie w przypadku ataków na nasze systemy technologii informatycznej.

Przy uzywaniu tych ogólnych danych i informacji Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1” nie wyciaga zadnych wniosków na temat osoby, której dane dotycza. Informacje te sa raczej potrzebne w celu: (1) poprawnego dostarczania tresci naszej strony internetowej, (2) zoptymalizowania tresci naszej strony internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia trwalej funkcjonalnosci naszym systemom technologii informatycznej oraz jakosci technicznej naszej stronie internetowej, (4) udostepnienia koniecznych informacji potrzebnych do scigania karnego organom scigania w przypadku ataku cybernetycznego. Niniejsze dane i informacje, zebrane w sposób anonimowy, poddawane sa zatem przez Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1” analizie statystycznej, ponadto dzialania te maja na celu zwiekszyc ochrone i bezpieczenstwo danych w naszej firmie, aby zagwarantowac optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z rejestru zdarzen serwera (po ang. „server log files”) sa przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez osobe, której dane dotycza.

4. Rejestracja na naszej stronie internetowej.

Na stronie internetowej administratora istnieje mozliwosc samodzielnej rejestracji z podaniem danych osobowych. Z panelu logowania, który stosowany jest przy rejestracji wynika, które dane osobowe zostana przekazane administratorowi. Dane osobowe przekazane przez osobe, której dane dotycza, sa przechowywane wylacznie do uzytku wewnetrznego administratora i wykorzystywane do jego wlasnych celów. Administrator moze przekazac dane do jednego lub wielu podmiotów przetwarzajacych, na przyklad firmie kurierskiej, która wykorzystuje dane osobowe wylacznie do uzytku wewnetrznego administratora.

Z powodu rejestracji na stronie internetowej administratora przechowywuje sie równiez adres IP nadany przez dostawce uslug internetowych (ISP) osobie, której dane dotycza, oraz date i godzine rejestracji. Przechowywanie tych danych ma na celu zapobiegac naduzyciom w korzystaniu z naszych uslug, a w razie potrzeby umozliwic wyjasnienie popelnionych przestepstw. Przechowywanie tych danych jest zatem wymagane w celu zabezpieczenia interesu administratora. Co do zasady nie nastepuje przekazanie danych osobom trzecim, chyba ze istnieje ustawowy obowiazek przekazania lub przekazanie ma sluzyc sciganiu karnym.

Dane osobowe, podane dobrowolnie przy rejestracji, sluza administratorowi do oferowania osobie, której dane dotycza, tresci oraz uslug, które wzgledu na charakter sprawy moga byc oferowane tylko uzytkownikom zarejestrowanym. Osoby zarejestrowane moga w kazdym czasie zmienic zapisane dane osobowe albo zadac ich usuniecia w calosci z bazy danych administratora.

Na zadanie administrator udziela na biezaco kazdej osobie, której dane dotycza, informacji o tym, jakie dane osobowe tej osoby sa przechowywane. Dodatkowo na kazde zadanie albo wskazanie osoby, której dane dotycza administrator poprawia albo usuwa dane osobowe tej osoby, o ile nie sprzeciwiaja sie temu zadne ustawowe obowiazki przechowywania. Wszyscy wspólpracownicy administratora w zwiazku z tym stoja do dyspozycji osoby, której dane dotycza, jako osoby kontaktowe.

5. Mozliwosc nawiazania kontaktu przez strone internetowa.

Na podstawie przepisów prawa strona internetowa Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1” zawiera informacje umozliwiajace szybki elektroniczny kontakt z naszym przedsiebiorstwem, jak równiez bezposrednia komunikacje z nami, co obejmuje równiez ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Nawiazanie kontaktu z administratorem za pomoca wiadomosci e-mail albo za pomoca formularza kontaktowego powoduje, ze dane osobowe przekazane przez osobe, której dane dotycza, sa automatycznie przechowywane. Dane osobowe, przekazane dobrowolnie administratorowi, sa przechowywane do celów ich opracowywania albo w celu nawiazania kontaktu z osoba, której dane dotycza. Wskazane wyzej dane osobowe nie sa przekazywane osobom trzecim.

6. Rutynowe usuwanie oraz blokowanie danych osobowych.

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotycza, tylko przez okres czasu niezbedny do osiagniecia celu zwiazanego z przechowywaniem albo jesli jest to przewidziane przez ustawodawce Unii Europejskiej albo przez innego ustawodawce w obowiazujacych przepisach prawa, którym podlega administrator danych.

Odpadnie cel przechowywania danych lub uplynie przewidziany przez ustawodawce Unii Europejskiej lub innego wlasciwego ustawodawce termin przechowywania, dane osobowe sa rutynowo i zgodnie z przepisami prawa blokowane albo usuwane.

7. Prawa osób, których dane dotycza.

 • a) Prawo do uzyskania potwierdzenia.

  Kazdej osobie, której dane dotycza, przysluguje, przyznane jej przez ustawodawce Unii Europejskiej, prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarza sie dane osobowe jej dotyczace. W przypadku checi skorzystania z przyslugujacego prawa do uzyskania potwierdzenia, osoba, której dane dotycza, moze w tej sprawie zwrócic sie w dowolnym momencie do wspólpracownika administratora.

 • b) Prawo do informacji.

  Kazda osoba, której dane osobowe sa przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawce Unii Europejskiej prawo do bezplatnego uzyskania od administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych jej dotyczacych oraz ma prawo otrzymac kopie tej informacji. W dodatku osoba taka jest uprawniona przez ustawodawce Unii Europejskiej do uzyskania nastepujacych informacji:

  • cele przetwarzania;
  • kategorie danych osobowych, które sa przetwarzane;
  • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostaly lub zostana ujawnione, w szczególnosci o odbiorcach w panstwach trzecich lub organizacjach miedzynarodowych;
  • w miare mozliwosci planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to mozliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • informacje o prawie do zadania od administratora sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczacego osoby, której dane dotycza, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • jezeli dane osobowe nie zostaly zebrane od osoby, której dane dotycza: wszelkie dostepne informacje o ich zródle;
  • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a takze o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotycza;

  dodatkowo osobie, której dane dotycza, przysluguje prawo informacji o tym, czy dane osobowe zostaly przekazane do panstwa trzeciego lub do organizacji miedzynarodowej. Jesli taka sytuacja zajdzie to osoba, której dane dotycza, ma prawo otrzymac informacje o odpowiednich zabezpieczeniach zwiazanych z przekazaniem;

  jesli osoba, której dane dotycza, chcialaby skorzystac z przyslugujacego jej prawa do uzyskania informacji, moze w kazdym dowolnym momencie zwrócic sie w tej sprawie do wspólpracownika administratora;

 • c) Prawo do sprostowania danych.

  Kazda osoba, której dane osobowe sa przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawce Unii Europejskiej prawo zadania od administratora niezwlocznego sprostowania dotyczacych jej nieprawidlowych danych osobowych. Dodatkowo osobie, której dane dotycza, przysluguje prawo zadania, z uwzglednieniem celów przetwarzania, uzupelnienia niekompletnych danych osobowych – w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oswiadczenia.

  Jesli osoba, której dane dotycza, chcialaby skorzystac z przyslugujacego jej prawa zadania do sprostowania danych, moze w kazdym dowolnym momencie zwrócic sie w tej sprawie do wspólpracownika administratora.

 • d) Prawo do usuniecia danych („prawo do bycia zapomnianym”).

  Kazda osoba, które dane osobowe sa przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawce Unii Europejskiej prawo zadania niezwlocznego usuniecia dotyczacych jej danych osobowych, jezeli zachodzi jedna z nastepujacych okolicznosci, a przetwarzanie tych danych nie jest wymagane:

  • dane osobowe zostaly zebrane w takich celach lub w inny sposób przetwarzane, dla których nie sa juz niezbedne;
  • osoba, której dane dotycza, cofnela zgode, na której opiera sie przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • osoba, której dane dotycza, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie wystepuja nadrzedne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotycza, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  • dane osobowe byly przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe musza zostac usuniete w celu wywiazania sie z obowiazku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie panstwa czlonkowskiego, któremu podlega administrator;
  • dane osobowe zostaly zebrane w zwiazku z oferowaniem uslug spoleczenstwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO;

  Jesli zachodzi jedna z powyzszych okolicznosci, a dana osoba chcialaby zadac usuniecia danych osobowych, które sa zapisane w Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1”, moze w tej sprawie zwrócic sie w kazdym czasie do wspólpracownika administratora. Wspólpracownik Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1” zarzadzi, ze zadanie usuniecia danych osobowych zostanie wykonane niezwlocznie.

  Jesli dane osobowe zostaly przez Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1” upublicznione, a nasze przedsiebiorstwo jako administrator ma obowiazek usunac te dane osobowe zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, to w takiej sytuacji nasz Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1”, przy uwzglednieniu dostepnej technologii i kosztów realizacji, podejmuje rozsadne dzialania, w tym srodki techniczne, zeby poinformowac innych administratorów przetwarzajacych te dane osobowe o tym, ze osoba, której dane dotycza, zazadala usuniecia przez nich wszelkich linków do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile nie zachodzi obowiazek ich przetwarzania. Wspólpracownik Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1” zleci podjecie niezbednych dzialan w danym przypadku.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania.

  Kazda osoba, której dane osobowe sa przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawce Unii Europejskiej prawo zadania ograniczenia przetwarzania w nastepujacych przypadkach:

  • kwestionuje sie prawidlowosc danych osobowych przez osobe, której dane dotycza – na okres pozwalajacy administratorowi sprawdzic prawidlowosc tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotycza, sprzeciwia sie usunieciu danych osobowych, zadajac w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celów przetwarzania, ale sa one potrzebne osobie, której dane dotycza, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen;
  • osoba, której dane dotycza, wniosla sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie stwierdzono jeszcze, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora sa nadrzedne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotycza;

  Jesli jedna z wyzej wymienionych przeslanek zachodzi i osoba, której dane dotycza, chcialaby zadac ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które sa zapisane w Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1”, moze w tej sprawie zwrócic sie w kazdym czasie do wspólpracownika administratora. Wspólpracownik Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1” zarzadzi ograniczenie przetwarzania danych.

 • f) Prawo do przenoszenia danych.

  Kazda osoba, której dane osobowe sa przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawce Unii Europejskiej prawo otrzymac w ustrukturyzowanym, powszechnie uzywanym formacie nadajacym sie do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczace, które zostaly przez nia dostarczone administratorowi. Poza tym ma ona prawo przeslac te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jezeli przetwarzanie odbywa sie na podstawie zgody w mysl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w mysl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa sie w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem, ze przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej powierzonej administratorowi.

  Wykonujac prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO osoba, której dane dotycza, ma równiez prawo zadania, by dane osobowe zostaly przeslane przez administratora bezposrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie mozliwe i tak dalece, jak nie narusza to praw i wolnosci osób trzecich.

  W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotycza, moze w kazdym czasie zwrócic sie do wspólpracownika Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1”.

 • g) Prawo do sprzeciwu.

  Kazda osoba, której dane osobowe sa przetwarzane ma przyznane jej przez ustawodawce Unii Europejskiej prawo w dowolnym momencie wniesc sprzeciw – z przyczyn zwiazanych z jej szczególna sytuacja – wobec przetwarzania dotyczacych jej danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to równiez profilowania na podstawie tych przepisów.

  W przypadku wniesienia sprzeciwu Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1” nie bedzie wiecej przetwarzac tych danych osobowych, chyba ze moze wykazac istnienie waznych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzednych wobec interesów, praw i wolnosci osoby, której dane dotycza, lub przetwarzanie sluzy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

  Jezeli Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1” przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezposredniego, osoba, której dane dotycza, ma prawo w dowolnym momencie wniesc sprzeciw wobec przetwarzania dotyczacych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwiazane z takim marketingiem bezposrednim. Jezeli osoba, której dane dotycza, sprzeciwia sie przetwarzaniu danych do celów marketingu bezposredniego przez Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1”, to w takiej sytuacji Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1” nie bedzie juz przetwarzac danych osobowych do tych celów.

  W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1” do celów badan naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotycza, ma prawo wniesc sprzeciw – z przyczyn zwiazanych z jej szczególna sytuacja – wobec przetwarzania dotyczacych jej danych osobowych, chyba ze przetwarzanie jest niezbedne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

  W celu realizacji prawa do wniesienia sprzeciwu osoba, której dane dotycza, moze zwrócic sie bezposrednio do wspólpracownika Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1” lub do innego wspólpracownika. Dodatkowo osobie, której dane dotycza, przysluguje mozliwosc wniesienia sprzeciwu za posrednictwem zautomatyzowanych srodków wykorzystujacych specyfikacje techniczne w zwiazku z korzystaniem z uslug spoleczenstwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE.

 • h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

  Kazda osoba, której dane osobowe sa przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawce Unii Europejskiej prawo do tego, by nie podlegac decyzji, która opiera sie wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – i która wywoluje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nia wplywa, chyba ze decyzja ta (1) jest niezbedna do zawarcia lub wykonania umowy miedzy osoba, której dane dotycza, a administratorem, lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem panstwa czlonkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje wlasciwe srodki ochrony praw, wolnosci i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotycza lub (3) opiera sie na wyraznej zgodzie osoby, której dane dotycza.

  W przypadku, gdy (1) decyzja jest niezbedna do zawarcia lub wykonania umowy miedzy osoba, której dane dotycza, a administratorem lub (2) opiera sie na wyraznej zgodzie osoby, której dane dotycza, Operator mieszkania wakacyjnego „Bocwinka 1” wdraza wlasciwe srodki ochrony praw, wolnosci i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotycza, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrazenia wlasnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

  W przypadku, gdy osoba, której prawa dotycza, chcialaby dochodzic praw w odniesieniu do decyzji wydanych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, moze sie ona w tej sprawie zwrócic w kazdym czasie do wspólpracownika administratora.

 • h) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Kazda osoba, której dane osobowe sa przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawce Unii Europejskiej prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

  Jesli osoba, której dane dotycza, chcialaby skorzystac z prawa do wycofania zgody, moze sie ona w kazdej chwili w tej sprawie zwrócic do wspólpracownika administratora.

8. Metoda platnosci: Postanowienia dotyczace ochrony danych odnoscie PayPal jako metody platnosci.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrowal komponenty od PayPal. PayPal jest dostawca internetowych uslug platniczych. Platnosci sa realizowane za posrednictwem tak zwanych kont PayPal, które sa wirtualnymi kontami prywatnymi lub firmowymi. Dodatkowo przy PayPal mozna realizowac wirtualne platnosci za posrednictwem kart kredytowych, kiedy uzytkownik nie posiada zadnego konta w PayPal. Konto PayPal zarzadzane jest za posrednictwem adresu e-mail, dlatego nie ma klasycznych numerów kont. System PayPal umozliwia wysylanie platnosci online do stron trzecich lub otrzymywanie platnosci. PayPal przejmuje równiez funkcje powiernicze i oferuje uslugi w sprawie ochrony kupujacych.

Operatorem w Europie od PayPal jest PayPal (Europa) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Jesli osoba, której dane dotycza, wybierze podczas procesu skladania zamówienia w naszym sklepie online jako sposób platnosci „Paypal”, dane osoby, której dane dotycza, zostana automatycznie przekazane do PayPal. Wybierajac te opcje platnosci osoba, której dane dotycza, wyraza zgode na przekazanie danych osobowych, koniecznych do realizacji platnosci.

Przy danych osobowych przekazanych do PayPal chodzi w zasadzie o imie, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, a takze o inne dane, które sa wymagane do realizacji platnosci. W celu wykonania umowy sprzedazy sa konieczne równiez takie dane osobowe, które maja zwiazek z danym zamówieniem.

Celem przekazywania danych jest realizacja platnosci oraz zapobieganie oszustwom. Administrator przekaze dane osobowe do PayPal w szczególnosci wtedy, kiedy istnieje uzasadniony interes dla przekazania. Dane osobowe, wymienione pomiedzy PayPal i administratorem, sa przekazywane przez PayPal do biura udzielania informacji gospodarczej pod pewnymi warunkami. Celem powyzszego przekazania jest sprawdzenie tozsamosci i zdolnosci kredytowej.

W danym wypadku PayPal przekazuje powyzsze dane osobowe do przedsiebiorstw powiazanych oraz swiadczeniodawców lub podwykonawców, o ile jest to konieczne do wykonania zobowiazan umownych lub dane zawarte w zamówieniu powinny byc przetwarzane.

Osoba, której dane dotycza, moze w kazdym czasie cofnac zgode na przetwarzanie danych osobowych przez PayPal. Cofniecie nie odnosi skutku wzgledem danych osobowych, które absolutnie musza zostac przekazane, przetwarzane oraz wykorzystane do realizacji platnosci (zgodnie z umowa).

Obowiazujace postanowienia dotyczace ochrony danych od PayPal sa dostepne na stronie: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

9. Podstawa prawna przetwarzania.

Art. 6 ust. 1 litera a RODO sluzy naszemu przedsiebiorstwu jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, przy których uzyskujemy zgode na okreslony cel przetwarzania. Jesli przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotycza, jak na przyklad ma to miejsce w operacjach przetwarzania niezbednych do dostarczania towarów lub swiadczenia jakiejkolwiek innej uslugi lub do spelnienia swiadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera sie na art. 6 ust. 1 litera b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które sa niezbedne do podjecia dzialan przed zawarciem umowy, jak w przypadku zapytan dotyczacych produktów lub uslug. Jesli nasze przedsiebiorstwo podlega prawnemu obowiazkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, jak na przyklad w celu spelnienia obowiazków podatkowych, to podstawa prawna przetwarzania opiera sie na art. 6 ust. 1 litera c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych moze byc niezbedne w celu ochrony zywotnych interesów osoby, której dane dotycza, lub innej osoby fizycznej. Przykladowo ma to miejsce w sytuacji, gdy odwiedzajacy nasz zaklad zostalby ranny, a nastepnie jego nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne dla zycia informacje musialyby zostac przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. W takiej sytuacji przetwarzanie danych opieraloby sie na podstawie art. 6 ust. 1 litera d RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania moga byc oparte na podstawie art. 6 ust. 1 liera f RODO. Na tej podstawie prawnej opieraja sie operacje przetwarzania, które nie sa objete zadna z powyzszych podstaw prawnych, jesli przetwarzanie jest niezbedne do celów wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nasze przedsiebiorstwo lub przez strone trzecia, o ile interesy, podstawowe prawa i wolnosci osoby, której dane dotycza, nie maja charakteru nadrzednego. Takie operacje przetwarzania sa szczególnie dopuszczalne, poniewaz zostaly wyraznie wymienione przez prawodawce Unii Europejskiej. Jego zdaniem prawnie uzasadniony interes moze istniec, gdy osoba, której dane dotycza, jest klientem administratora (podstawa rozwazan 47 zdanie 2 RODO).

10. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu, które sa przestrzegane przez administratora lub osobe trzecia.

Jesli przetwarzanie danych osobowych opiera sie na art. 6 ust. 1 litera f RODO to naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez nas dzialalnosci z korzyscia dla wszystkich naszych wspólpracowników oraz dla naszych udzialowców.

11. Czas, przez który dane osobowe beda przechowywane.

Kryterium dla okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy termin przechowywania. Po uplywie tego terminu odpowiednie dane sa rutynowo usuwane, o ile nie sa one konieczne do wykonania lub zawarcia umowy.

12. Przepisy prawne lub umowne dotyczace podania danych osobowych; Koniecznosc zawarcia umowy; Obowiazek osoby, której dane dotycza do podania danych osobowych; Ewentualne konsekwencje nie podania danych.

Niniejszym wskazujemy Panstwu, iz obowiazek podania danych osobowych jest w czesci przewidziany ustawa (np. przepisy podatkowe) lub moze wynikac z ustalen umownych (takich jak dane kontrahenta). Czasami moze byc konieczne zawarcie umowy, a osoba, której dane dotycza, przekazuje nam w tym celu dane osobowe, które w rezultacie musza byc przez nas przetwarzane. Przykladowo osoba, której dane dotycza, jest zobowiazana podac nam dane osobowe, kiedy nasze przedsiebiorstwo zawiera z nia umowe. Nie podanie danych osobowych skutkowaloby tym, ze umowa z dana osoba nie moglaby zostac zawarta. Przed podaniem danych osobowych przez dana osobe, osoba ta musi sie zwrócic do naszego wspólpracownika. W danym przypadku nasz wspólpracownik wyjasnia osobie, której dane dotycza, czy podanie przez nia danych osobowych przewidziane jest ustawa czy umowa lub czy podanie przez nia danych jest konieczne w celu zawarcia umowy lub czy istnieje obowiazek podania danych osobowych, a takze jakie sa ewentualne konsekwencje niepodania przez nia danych osobowych.

13. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji.

Jako swiadome swojej odpowiedzialnosci przedsiebiorstwo rezygnujemy z automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

The legal texts contained in our privacy policy generator have been provided and published by Prof. Dr. h.c. Heiko Jonny Maniero from the German Association for Data Protection and Christian Solmecke from WBS law.